شکل و مورفولوژی باکتری ها

 

شکل و مورفولوژی باکتری ها

١- کوکسی ( دایره ای شکل ) : که خود به انواع زیر تقسیم می شود :

 

الف- استرپ( زنجیره ای ) ب- دیپلو کوک (دوتایی )

 

ج- تتراد ( چھار تایی ) د- خوشه ای

 

و – سارسینا

 

٢- باسیل

 

٣- کوکو باسیل

 

۴- اسپریل

 

۵- فوزی فرم

 

۶- شاخه دار

 

٧- وی شکل

 

/ 0 نظر / 350 بازدید