چگونگی تھیه محیط کشت و روش اندازه گیری مقدار محیط

 

چگونگی تھیه محیط کشت و روش اندازه گیری مقدار محیط

 

انواع محیط ھای کشت میکروبی و روش تھیه آنھا :

 

 ١- محیط کشت طبیعی : می تواند از منابع حیوانی یا گیاھی باشد مثل محیط جگر و

 

آبگوشت.

 

٢- محیط کشت مصنوعی : که از ترکیبات شیمیایی معینی ساخته می شود که برای

 

بررسی اعمال حیاتی میکروبھا مناسب تر است.

 

تقسیم بندی محیط کشت از لحاظ ظاھری :

 

  ١- محیط کشت جامد( Solid )

 

٢- محیط کشت نیمه جامد( semi solid)

 

٣- محیط کشت مایع (berath)

 

تقسیم بندی محیط کشت ھا از لحاظ ترکیبات :

١- محیط پایه : محیط کشتی است که اکثر میکروارگانیسم ھا در آن توانایی رشد دارد .

 

مانند نوترنیت آگار

 

٢- محیط کشت غنی شده : محیط کشتی است که عوامل غنی کننده مانند خون و سرم درآن وجود دارد . مانند بلاد آگار

 

٣- محیط کشت جداکننده : محیط ھای افتراقی – انتخابی – محیط ممانعت کننده.

 

۴- محیط کشت حاوی آنتی بیوتیک : اگر بخواھیم بر روی محیط کشت فقط باکتری رشد کندو قارچ رشد نکند به محیط کشت آنتی بیوتیک سیکلوھگزا اسید اضافه می کنیم .

 

روش تھیه محیط کشت

 

محیط کشت یا در پلیت و یا در لوله . از طرفی محیط ھای کشت خود یا جامدند یا مایع یا

 

نیمه جامد برای تھیه محیط ھای کشت مایع از لوله استفاده می کنیم . ابتدا محیط

 

کشت مورد نیاز را توزین کرده و با آب مقطر مخلوط نموده و روی شعله قرار می دھیم تا

 

قوام اید سپس ھمان ارلنی که کشت در ان قوام آمده در دستگاه اتوکلاو استریل می

 

کنیم و بعد از استریل کردن در منار شعله در داخل پلیت ھایی که قبلا در دستگاه آون

 

استریل شده اند تقسیم می کنیم. بعد از تقسیم کردن سریع با شعله حباب گیری می

 

کنیم که حبابھای را که احیانا در اثر خالی شدن محیط کشت به داخل پلیت برروی محیط

 

کشت ایجاد شده است از بین می رود.

 

/ 0 نظر / 90 بازدید