استافیلوکوک

 در بدترین روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد . . .

 

استافیلوکوکوس ها باکتری های کروی و گرم مثبت بوده که شامل حداقل28 گونه می باشند . این باکتری هاخوشه های انگورمانندی را شکل می دهند، غیر متحرک اند و تاژک ندارند.

   آنها دارای قابلیت بی هوازی میباشند. دیواره سلولی این باکتری شامل یک لایه ضخیم پپتیدوگلیکان است . ترشحات آن فراوان بوده و شامل

مواد چسبنده به سطح، اندوتوکسین ها، اگزو آنزیم ها و پلی ساکارید کپسولی می باشد

  . استافیلوکوکوس هامعمولا تنها انسانهایی را مبتلا می سازند که از لحاظ ایمنی در خطر می باشند. عفونت ها معمولا به دلیل دفاعمیزبان، در همان نقطه ورودی می مانند از جمله بیماری هایی که به علت استافیلوکوکوس ها می باشند شا مل عفونت های زخم مسمومیت غذایی،کورک، سینوزیت، اسهال، آماس، اندوکاردیت، سندرم پوست تاولی، استئومیلیت، عفونت مجاری ادراری وسندرم شوک سمی استونکومایسین اولین آنتی بیوتیکی بود که برای مبارزه علیه عفونت های استافیلوکوکیاستفاده شد

 .استافیلوکوکوس های پاتوژن(بیماری زا)

معمولا فرصت طلب بوده و تنها در میزبان های سازش یافته سبب

بیماری می شود

استافیلوکوکوس آئروس بیماری زاترین گونه می باشد که بوسیله توانایی اش برای تولیدکواگولاز(پروتئین هایی که فیبرینوژن خون لخته شده را متاثر می سازند) شناخته می شود. چون بیشتر گونههای استافیلوکوکوس کواگولاز تولید نمی کنند تقسیم بندی استافیلوکوکوس ها به دو گونه کواگولاز مثبتو کواگولاز منفی سودمند می باشداستافیلوکوکوس های کواگولاز منفی زیاد سمی نیستند اما علت مهمعفونت ها در گروه های پرخطر هستند

اگرچه عفونت های استافیلوکوکی در ابتدا بوسیله آنتی بیوتیک ها

درمان پذیر بودند ولی بعضی گونه های آن ژنی را کسب کرده اند که آنها را نسبت به عامل های آنتی0میکرومتر /5 -1/ میکروبی گوناگون مقاوم ساخته است. سلول های استافیلوکوکوس ، کروی و با قطر 5می باشند

 

. توده استافیلوکوکوس ها هنگامی که با میکروسکوپ دیده می شوند شبیه خوشه های انگور میباشند که به دلیل جداسازی سلول در سطوح چندگانه می باشد. استافیلوکوکوس ها یک ترکیب گرم مثبت

با یک ساختار پپتیدوگلیکان منحصر به فرد هستند که دارای اتصالات عرضی با اسید های آمینه می باشندبیشر گونه ها دارای قابلیت بی هوازی می باشند

 در میان یک گونه خاص، درجات مختلفی از تغییرات گونهای در نیازمندی های تغذیه ای وجود دارد 

استافیلوکوکوس ها کاملا به خشک سازی و شرایط بسیاراسمتیک مقاوم هستند

. این ویژگی ها زندگی آنها را در محیط، رشد در غذا و سرایت پذیری تسهیل میکند

 

 

 

 

 

 

  محیط of 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر استافیلوکوک آنزیم DNase داشته باشد این آنزیم، اسیدنوکلئیک را هیدرولیز می نماید که با استفاده از معرف و ایجاد هاله شفاف در اطراف محل رشد باکتری می توان به این موضوع پی برد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

  مانیتول سالت آگار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   نووبیوسین تست

 

 

   تست کواگولاز

/ 0 نظر / 449 بازدید