بررسی قدرت آنزیمی

هیدرولیز چربی

 

محیط برد پارکر آگار- باکتری استاف آرئوس

تست کاتالاز - استاف -سودوموناس و باسیلوس کاتالاز + هستند

باسیلوس و سودوموناس پروتئاز +

E.coli و استاف لاکتاز +

  

------------------------------------------------------------------

محیط نوترینت ژلاتین: باسیلوس ژلاتیناز +

---------------------------------------------------------------------

محیط استارچ آگار

سودوموناس امیلاز مثبت

/ 0 نظر / 329 بازدید