شناخت پر گنه ھای باکتری

برای مشاھده و مطالعه حکفی ( پر گنه ھا ) باکتری باید مشخصات ظاھری زیر را در نظر داشت

١- شکل کلنی ( ١- نقطه ای ٢- دایره ای ٣- ریشه دار ۴- رشته ای ۵- بی نظم )

 

٢- کناره کلنی ( ١- کامل ٢- مفرس ٣- مجعد ۴- چین دار )

 

٣- سطح کلنی (قوام کلنی ) ( ١- نرم ٢- خشن ٣- بلغمی ۴- پودری )

 

۴- ارتفاع کلنی ( ١- مسطح ٢- بر آمده ٣- محدب ۴- گنبدی شکل ۵- نوک دار )

 

۵- رنگ کلونی : بعضی از باکتریھا در فضای رشدشان پیگمان رنگی تولید می کنند .

 

۶- بوی کلنی : بعضی از باکتریھا در محیط کشت خود بوی خاصی ایجاد کی کنند .

 

٧- اندازه کلنی : کانی ھر خانواده دارای اندازه خاصی است .

 باسیلوس سوبتیلیس

    

 

    

      

                

 

          

          

    

/ 0 نظر / 473 بازدید