بیاندیشیم

•وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

التماس به خدا جرأت است . اگر برآورده شود ، رحمت است ، اگر برآورده نشود ، حکمت است . التماس به انسان خفت است . اگر برآورده شود ، منت است ، اگر برآورده نشود ، ذلت است

عاقل انچه را میداند نمیگوید . اما انچه را میگوید میداند.

خیلی جالبه: از سوسک می ترسیم............ ....از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمیترسیم. از عنکبوت میترسیم............ ....از اینکه تمام زندگیمون تار عنکبوت ببنده نمی ترسیم. از خوب سرخ نشدن قورمه سبزی میترسیم............ ....از سرخ شدن ادما از خجالت نمیترسیم. از سرما خوردگی میترسیم............ ....از سرخورده کردن دوستامون نمیترسیم. از شکستن لیوان میترسیم............ ....از شکستن دل ادما نمیترسیم.
 
•طبیعت، یگانه کتابی است که تمام صفحاتش پر معنی است- گوته
/ 0 نظر / 80 بازدید