خوشبختی ما در سه جمله است:

تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا...

ولی ما، با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم!

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا