شروع سال تحصیلی همراه با شادی و تلاش هدفمند، مبارکتان باد